accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
02/07/2020

Dos sentències a favor de la transparència. L'Audiència Nacional avala les resolucions del Consell de Transparència

L'Audiència Nacional ha fallat per partida doble a favor del Consell de Transparència i Bon Govern i desestima dos recursos d'apel·lació, un del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i un altre, de l'Autoritat Portuària de la Corunya. En tots dos casos els organismes van denegar la informació i els sol·licitants de la informació van ser emparats en la seua pretensió pel Consell de Transparència.

La  Secció Setena de la Sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional ha desestimat en els últims dies els recursos d'apel·lació de l'Autoritat Portuària de la Corunya i del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i. Es confirmen així les dos resolucions del Consell de Transparència i Bon Govern en les quals s'instava als organismes al fet que facilitaren la informació que els ciutadans els van sol·licitar fent ús del seu dret d'accés a la informació pública.

Primera sentència: sentència en apel·lació nº70/2019
Este recurs d'apel·lació va ser interposat per l'Autoritat Portuària de la Corunya contra la fallada del Jutjat Central contenciós-administratiu nº9 de Madrid, que confirmava la resolució del Consell de Transparència i Bon Govern en la qual s'instava a l'Autoritat Portuària a facilitar el contingut dels escrits intercanviats amb el Tribunal de Comptes, en matèria de responsabilitat patrimonial, per les obres executades en punta Langosteira en els anys 2012 a 2014.

L'Autoritat Portuària considerava que no havia de facilitar esta informació baix els arguments que s'aplicaven certs límits al dret d'accés a la informació, concretament, aquells en els quals suposava un perjuí per a la igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva (article 14.1f)), per a les funcions administratives de vigilància, inspecció i control (14.1.g)) i per a la garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió (14.1.k)). A més, també argumentava la inadmissió de la sol·licitud d'informació a l'empara de diversos supòsits de l'article 18 de la llei de transparència.

L'Audiència Nacional no solament rebat tots els arguments de l'Autoritat Portuària sinó que a més, li recorda que les seues al·legacions "denoten un esperit que es troba molt allunyat dels fonaments de la Llei deTransparencia, que exigix que els qui estan a càrrec del maneig de fons públics siguen sotmesos a un permanent escrutini públic". I respecte a l'afirmació de l'Autoritat Portuària que si es fera pública la informació es crearia un "efecte anomenada" i es produiria un "juí públic", li increpa l'Audiència Nacional en què "és precisament l'objectiu de la Llei de Transparència exposar als responsables del maneig dels fons públics a un públic escrutini, de manera que es permeta el debat sobre si les seues decisions han sigut encertades. Qui s'haja exercit amb responsabilitat no té per què témer eixa exposició pública, per més que a voltes els drets d'informació i opinió no s'exercisquen amb respecte a la presumpció d'innocència que també empara als governants".

La sentència de l'Audiència Nacional, a més de desestimar el recurs d'apel·lació imposa a l'Autoritat Portuària de la Corunya les costes causades. No obstant açò, la sentència encara no és ferma ja que cap recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

 

Segona sentència: sentència en apel·lació nº66/2019

Este recurs d'apel·lació va ser promogut per l'Advocacia de l'Estat en representació del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social contra la fallada del Jutjat Central del Contenciós-Administratiu nº 10 de Madrid, per no estar d'acord a facilitar l'accés, vista i còpia dels documents d'un expedient de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Cadis.

La denegació de l'accés a la informació es va produir perquè, segons el Ministeri, s'aplicaven dos límits a l'accés: el dret a la protecció de dades personals i el deure confidencialitat de la informació.

El Consell de Transparència, després de la reclamació d'un ciutadà, va resoldre que, encara que s'aprecia una possible vulneració del dret a la protecció de dades personals i del deure confidencialitat de la informació, este no afecta a tot l'expedient sinó a una part del mateix amb el que  ha de facilitar-se la còpia dels documents que, formant part d'un concret expedient, obren en poder de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Cadis.

El Ministeri va al·legar, en el recurs d'apel·lació, que  en este cas no resulta aplicable la llei de transparència perquè l'accés a la documentació generada és objetio d'un règim específic. Segons l'Advocat de l'Estat la sentència en primera instància "fa una interpretació incorrecta de l'abast de la disposició addicional primera" de la llei de transparència.

La sentència de l'Audiència Nacional  refuta per complet l'argument anterior: "Aquesta norma no regula el dret d'accés a determinada informació (que és el que contempla la llei 19/2013) sinó que solament es referix a la determinació de qui es considera interessat en els procediments sancionadors iniciats en la Inspecció de Treball i Seguretat Social; per tant, les dos normes regulen àmbits diferents i, segons el parer d'esta Sala, no es produïx cap regulació normativa especifica de la mateixa qüestió referida a l'accés a la informació".

Es confirma de nou, d'esta forma, la resolució del Consell de Transparència. Contra esta sentència encara cap recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.