accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Transparència i Bon Govern

PUBLICITAT ACTIVA

Informació relativa al Consell de Transparència i Bon Govern que aquest ha resolt sotmetre al règim de publicitat activa previst en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

D'acord amb l'article 5 de la Llei, els subjectes compresos en el seu àmbit d'aplicació, entre ells el Consell, estan obligats a publicar de manera periòdica i actualitzada la informació el coneixement de la qual sigui rellevant per garantir la transparència de la seva activitat, relacionada amb el funcionament i el control de l’actuació pública.

A aquesta informació se li aplicaran els límits al dret d’accés a la informació pública que preveu la Llei i, especialment, els derivats de la protecció de dades de caràcter personal, que regula l’article 15.

En aquest sentit, quan la informació contingui dades especialment protegides, la publicitat només es farà pública amb la dissociació prèvia d’aquestes.

Estás en el Portal de Transparencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno(Abre en nueva ventana) , en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno publicamos de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

A esta información se le aplican los límites contenidos en el artículo 15 de la Ley 19/2013,(Abre en nueva ventana) los derivados de la protección de datos de carácter personal. De acuerdo con ello, la información que contiene datos especialmente protegidos, se hace pública previa disociación de los mismos.