accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Funcions i principis

Funcions

Les funcions del Consell de Transparència i Bon Govern vénen recollides en l'article 38 de la Llei de transparència, accés a la informació públicai bon govern(Abre en nueva ventana) i en l'article 3 del Reial Decret 919/2014, de 31 d'octubre, pel qual es s'aproba l'Estatut del Consell de Transparència i Bon Govern.(Abre en nueva ventana)

 • Adoptar recomanacions per un millor compliment de les obligacions contingudes en la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Assessorar en matèria de transparència , accés a la informació pública i bon govern.
 • Informar preceptivament dels projectes normatius de caràcter estatal que desenvolupen la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern o relacionats amb el seu objecte.
 • Avaluar el grau d'aplicació de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Per això, elaborarà anualment una memòria en la qual s'inclourà informació sobre el compliment de les obligacions previstes que serà presentada davant les Corts Generals.
 • Promoure l'elaboració d'esborranys, de recomanacions i de directrius i normes de desenvolupament de bones pràctiques en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Promoure activitats de formació i sensibilització per a un millor coneixement de les matèries regulades per la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 •  Col·laborar amb òrgans de naturalesa anàloga en les matèries que li són pròpies. Aquelles altres que li siguen atribuïdes per norma de rang legal o reglamentari.

Principis

 • El Consell de Transparència i Bon Govern té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar. Actua amb autonomia i plena independència en el compliment dels seus objectius.
 • El President del Consell de Transparència i Bon Govern exerceix el seu càrrec amb dedicació absoluta, plena independència i total objectivitat. No està subjecte a mandat imperatiu ni rep instruccions de cap autoritat.

Transparència

 • Les resolucions del Consell, una vegada notificades i prèvia dissociació de les dades de caràcter personal, seran publicades en la seua pròpia pàgina web i en el Portal de la Transparència.
 • El resum de la memòria anual del Consell serà publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, amb especial atenció al nivell de compliment per part de l'Administració de les disposicions de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Participació ciutadana

 • El Consell, a través de les vies de participació creades, col·laborarà amb els ciutadans per un millor acompliment de les seues funcions i per afavorir el compliment de la normativa de transparència i bon govern.

Rendició de comptes

 • El Consell de Transparència i Bon Govern comunicarà anualment a les Corts Generals una memòria sobre el desenvolupament de les seues activitats i sobre el grau de compliment de les disposicions d’aquesta Llei.
 • El President del Consell de Transparència i Bon Govern compareixerà davant la Comissió corresponent per explicar aquesta memòria i totes les vegades que siga necessari.

Col·laboració

 • El Consell de Transparència i Bon Govern convocarà amb una periodicitat almenys anual reunions amb els representants dels organismes que hagen sigut creats a nivell autonòmic per a l'exercici de funcions similars a les encomanades al Consell.
 • El Consell celebrarà convenis de col·laboració amb les Comunitats Autònomes i Entitats Locals per a la resolució de les reclamacions que puguen presentar-se davant la denegació expressa o presumpta del dret d'accés.
 • Així mateix, celebrarà convenis de col·laboració amb les Administracions Públiques, les organitzacions socials, les universitats, els centres de formació i qualsevol altre organisme nacional o internacional les activitats del qual es relacionen amb bon govern i la transparència.

Funcionament

 • La informació del Consell de Transparència i Bon Govern s'ajustarà al principi d'accessibilitat, especialment en relació amb les persones en situació de discapacitat
 • La informació difosa per el Consell s'ajustarà a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat aprovat pel Reial Decret 4/2010, de 8 gener, així com a les normes tècniques d'interoperabilitat.
 • Es fomentarà que la informació del Consell siga publicada en formats aptes per a la seua reutilització.

 

 

Información institucional, organizativa y de planificación