accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Ocupació pública

Tota la plantilla del Consell de Transparència i Bon Govern està formada per funcionaris/as de carrera. No hi ha personal eventual ni personal extern. Per tant, per participar en els processos de selecció has de ser funcionari de carrera. La provisió de llocs de treball es durà a terme pels procediments de concurs i de lliure designació amb convocatòria pública, tal com s'estableix en l'els articles 78 i següents del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.