accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Resoluciones de enero de 2021

Benvolgudes

Resolucions benvolgudes de l'AGE de gener de 2020
Nombre d'expedient Ministeri o organisme competent de la sol·licitud Assumpte de la sol·licitud d'informació Motiu pel qual es va denegar la informació
R/0707/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social Inspecció i sancions a Castella-la Manxa TV D.A. 1ª. 1 interessat; segon motiu: D.A. 1ª. 2 règim d'accés específic
R/0712/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Política Territorial i Funció Pública Actes, exercicis i reclamacions en processos selectius Informació parcial
R/0714/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Assumptes estrangers, Unió Europea i Cooperació Informe elaborat per la Diputació de la Grandesa d'Espanya i Títols del Regne Art. 19.4 LTAIBG: remissió a òrgan competent
R/0716/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Defensa Ocupació dels Reservistas d'Especial Disponibilitat Silenci
R/0717/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Nombre d'eixides de presos en llibertat condicional 2012-2018 Silenci
R/0720/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Efectius Cos Nacional Policia i Guàrdia Civil Art. 14.1.d) seguretat pública
R/0724/2019(Abre en nueva ventana) S.G. de Presidència del Govern Cost estada President del Govern en Doñana Silenci
R/0725/2019(Abre en nueva ventana) S.G. de Presidència del Govern Cost de la reunió entre el President del Govern i la Canceller alemanya a l'agost de 2018 Silenci
R/0735/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Política Territorial i Funció Pública Diligència d'interposició d'una denúncia Silenci
R/0736/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Expedient de contractació Informació parcial
R/0744/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Justícia Arxiu d'Identificació Global Jurídica LEI Art. 18.1.d) no es posseïx la informació
R/0753/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Informes consultoria sobre equiparació de salaris Silenci
R/0755/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Justícia Contractes i convenis de Memòria Històrica Silenci
R/0756/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Defensa Trasllat del buc Audaç a Lampedusa Silenci
R/0757/2019(Abre en nueva ventana) Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) Comunicacions sobre la fixació del dèficit per a 2018 Art. 18.1.b) informació auxiliar o de suport; segon motiu: Art. 18.1 a) En curs d'elaboració/publicació
R/0758/2019(Abre en nueva ventana) Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) Nombre d'expedients sancionadors incoats pel referèndum català Silenci
R/0759/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Execució de partides pressupostàries Silenci
R/0760/2019(Abre en nueva ventana) S.G. de Presidència del Govern Documents 21 punts President Torra Silenci
R/0762/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Justícia Costas incident de recusació contra Jutge Silenci
R/0765/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Justícia Expedient administratiu d'exhumació Art. 14.1.f) igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva
R/0766/2019(Abre en nueva ventana) S.G. de Presidència del Govern Informe sobre aplicació de l'article 155 C.I. per un Govern en funcions Silenci
R/0769/2019(Abre en nueva ventana) Comunitat de Regant de la Zona Regable del Viar Actes de l'Assemblea i del Sindicat de Regs Silenci
R/0771/2019(Abre en nueva ventana) Autoritat Portuària de Santander Concessió de terreny portuari a una fundació Silenci
R/0772/2019(Abre en nueva ventana) Autoritat Portuària de Santander Concessions d'atraque al Real Club Marítim de Santander Silenci
R/0804/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat Cost estada President del Govern en Doñana Silenci
R/0805/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat Cost de la reunió entre el President del Govern i la Canceller alemanya a l'agost de 2018 Silenci
R/0852/2019(Abre en nueva ventana) Corporació de Radi i Televisió Espanyola, S. a., S.M.I. Gastos de col·laboradors nacionals i internacionals en 2018 Silenci

Desestimades

Resolucions desestimades de l'AGE de gener de 2020
Nombre d'expedient Ministeri o organisme competent de la sol·licitud Assumpte de la sol·licitud d'informació Motiu pel qual es va denegar la informació
R/0711/2019(Abre en nueva ventana) Aena, S.M.I., S.A. Vols operats i retardats en l'Aeroport Madrid Barajas Informació parcial; segon motiu: Art. 14.1 h) Els interessos econòmics i comercials
R/0713/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social Identificació sanitària matern-filial Art. 18.1.d) no es posseïx la informació
R/0715/2019(Abre en nueva ventana) Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) Obligacions fiscals de negoci de restauració D.A. 1ª. 2 règim d'accés específic
R/0718/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri per a la Transició Ecològica Autoritzacions per al dragatge del Riu Guadalquivir Silenci
R/0719/2019(Abre en nueva ventana) Autoritat Portuària de Sevilla Autoritzacions per al dragatge del Riu Guadalquivir Silenci
R/0721/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació Aportacions públiques a empreses agrícoles andaluses Art. 18.1.c) reelaboración
R/0723/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Política Territorial i Funció Pública Sacrifici de bous amb armes de foc Art. 19.1 LTAIBG: remissió a òrgan competent
R/0726/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Exàmens de la DGT en els últims deu anys Art. 18.1.c) reelaboración
R/0727/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Política Territorial i Funció Pública Subvenciones catàstrofes naturals Informació parcial
R/0730/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Recompenses per col·laborar en investigacions Art. 14.1.i) Prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris; un altre motiu: Secret oficial
R/0731/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Cost servicis vigilància salut emprats Institucions Penitenciàries Informació parcial; segon motiu: Art. 18.1 c) Reelaboración
R/0732/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Assumptes estrangers, Unió Europea i Cooperació Vot en l'ambaixada espanyola a Londres Informació parcial
R/0733/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Economia i Empresa Crèdits ICO a partits polítics Art. 14.1.k) La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió
R/0734/2019(Abre en nueva ventana) Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) Clàusules de salvaguarda de pensions Art. 18.1.c) reelaboración
R/0737/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social Pagament de sanció, recursos i al·legacions D.A. 1ª. 2 règim d'accés específic
R/0738/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Foment Instruccions Pla Especial Sant Esteban de Múrcia Art. 18.1.d) no es posseïx la informació
R/0739/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Foment Conveni per a la rehabilitació dels Molins del Riu Segura Art. 18.1.d) no es posseïx la informació
R/0740/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Política Territorial i Funció Pública Actes criteris de selecció i reclamacions en processos selectius Art. 18.1.i) repetitiva o abusiva
R/0741/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Política Territorial i Funció Pública Actes criteris de selecció i reclamacions en processos selectius Art. 18.1.i) repetitiva o abusiva
R/0742/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació Normativa d'aplicació al Calador Nacional Canari Art. 18.1.c) reelaboración
R/0746/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Hisenda Antecedents i esmenes Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2010 Art. 18.1.b) informació auxiliar o de suport; segon motiu: Art. 18.1.d) no es posseïx la informació
R/0748/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Contractes per a subministrament de productes en els economats dels centres penitenciaris Art. 18.1.i) repetitiva o abusiva
R/0749/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Llistat i preus dels productes a la venda en economats penitenciaris Informació parcial
R/0750/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat Inventarie obres d'art en préstec en Moncloa Informació parcial; segon motiu: Art. 18.1 c) Reelaboración
R/0751/2019(Abre en nueva ventana) Confederació Hidrogràfica del Duero, O.A. Plànol Cartogràfic de zona Regable D.A. 1ª. 2 règim d'accés específic
R/0754/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Justícia Certificació d'actes d'última voluntat D.A. 1ª. 2 règim d'accés específic
R/0761/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Foment Informació remesa a AIREF i Universitat Pompeu Fabra sobre subvencions D.A. 1ª. 2 règim d'accés específic
R/0763/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Informe del treball de voluntari d'intern Protecció de Dades
R/0767/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social Inspeccions sobre el "Registre de jornada" laboral Art. 18.1.c) reelaboración; segon motiu: Art. 18.1 a) En curs d'elaboració/publicació

Inadmeses

Resolucions inadmeses de l'AGE de gener de 2020
Nombre d'expedient Ministeri o organisme competent de la sol·licitud Assumpte de la sol·licitud d'informació Motiu pel qual es va denegar la informació
R/0864/2019(Abre en nueva ventana) Confederació Hidrogràfica del Duero, O.A. Accés a acta de suspensió d'obres Silenci
R/0875/2019(Abre en nueva ventana) Consell General del Poder Judicial (CGPJ) Compatibilitats concedides a jutges i magistrats Informació parcial; segon motiu: Art. 18.1.c) reelaboración
R/0879/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Economia i Empresa Còpia d'expedient sancionador Silenci
R/0892/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Defensa Ús d'helicòpter en viatges oficials dels diferents presidents i vice-presidents del Govern Silenci
R/0008/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Hisenda Nomenament en Comissió de Servicis D.A. 1ª. 1 interessat
R/0012/2020(Abre en nueva ventana) Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir, O.A. Resolució de Recurs d'Alçada Silenci
R/0013/2020(Abre en nueva ventana) Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir, O.A. Resolució de Recurs d'Alçada Silenci
R/0014/2020(Abre en nueva ventana) Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir, O.A. Resolució de Recurs d'Alçada Silenci
R/0025/2020(Abre en nueva ventana) Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) Posicions bancàries de persona morta Arts. 12 i 13 LTAIBG: no és informació pública
R/0030/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Hisenda Formes expedient Renda 2018 Silenci
R/0038/2020(Abre en nueva ventana) Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) Notificació d'escrit com a Resolució Silenci
R/0043/2020(Abre en nueva ventana) Autoritat Portuària de Vilagarcía d'Arousa Activitats de les Drassanes Villagarcía, SA Silenci
R/0051/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic Document de renovació de concessió a Repsol Art. 18.1.d) no es posseïx la informació; segon motiu: Art. 14.1.a) seguretat nacional
R/0052/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Empleats públics amb assignació complemente de productivitat conjuntural Protecció de Dades

Arxivades

Resolucions arxivades de les AATT de gener de 2020
Nombre d'expedient Ministeri o organisme competent de la sol·licitud Assumpte de la sol·licitud d'informació Motiu pel qual es va denegar la informació
R/0743/2019(Abre en nueva ventana) Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) Expedient de reclamació de constrenyiment Silenci
R/0745/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Justícia Sentència d'un Jutjat Contenciós-Administratiu Art. 18.1.d) no es posseïx la informació
R/0820/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Política Territorial i Funció Pública Festes de Tabanera de la Muntanya (Segòvia) Art. 19.4 LTAIBG: remissió a òrgan competent
R/0866/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social Llistats MIR S'informa desfavorablement
R/0877/2019(Abre en nueva ventana) Confederació Hidrogràfica del Tajo, O.A. Expedient sancionador i de legalització d'obra Silenci
R/0887/2019(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Economia i Empresa Informe jurídics sobre resolucions de l'ICAC Silenci
R/0909/2019(Abre en nueva ventana) Aena, S.M.I., S.A. Prevenció de riscos en matèria psicològica Silenci
R/0006/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat Contracte empresa servicis funeraris per a exhumació de Franco Silenci
R/0007/2020(Abre en nueva ventana) Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) Requeriments a mitjans de comunicació i la seua normativa Silenci