accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Transparencia e Bo Goberno

PUBLICIDADE ACTIVA

Información relativa ao Consello de Transparencia e Bo Goberno que este resolveu someter ao réxime de publicidade activa previsto na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno.

De acordo co artigo 5 da Lei, os suxeitos que abrangue o seu ámbito de aplicación -entre eles o Consello-, están obrigados a publicar, de xeito periódico e actualizado, a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da súa actividade, relacionada co funcionamento e o control da súa actuación pública.

A esta información aplicaránselle os límites ao dereito de acceso á información pública previstos na Lei e, especialmente, os derivados da protección de datos de carácter persoal, regulado no artigo 15.

Neste sentido, a información que contén datos especialmente protexidos faise pública previa disociación dos devanditos datos.

Estás en el Portal de Transparencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno(Abre en nueva ventana) , en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno publicamos de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

A esta información se le aplican los límites contenidos en el artículo 15 de la Ley 19/2013,(Abre en nueva ventana) los derivados de la protección de datos de carácter personal. De acuerdo con ello, la información que contiene datos especialmente protegidos, se hace pública previa disociación de los mismos.

La última actualización corresponde a la información organizativa en marzo de 2019. La información de convenios se actualizó en diciembre de 2018. Y el resto, en septiembre de 2018.