accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Portal de Transparencia

PUBLICIDADE ACTIVA

Información relativa ao Consello de Transparencia e Bo Goberno que este resolveu someter ao réxime de publicidade activa previsto na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno.

De acordo co artigo 5 da Lei, os suxeitos que abrangue o seu ámbito de aplicación -entre eles o Consello-, están obrigados a publicar, de xeito periódico e actualizado, a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da súa actividade, relacionada co funcionamento e o control da súa actuación pública.

A esta información aplicaránselle os límites ao dereito de acceso á información pública previstos na Lei e, especialmente, os derivados da protección de datos de carácter persoal, regulado no artigo 15.

Neste sentido, a información que contén datos especialmente protexidos faise pública previa disociación dos devanditos datos.

Estás no Portal de Transparencia do Consello de Transparencia e Bo Goberno.

De acordo co previsto no artigo 5 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno(Abre en nueva ventana) , no Consello de Transparencia e Bo Goberno publicamos de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da súa actividade relacionada co funcionamento e control da actuación pública.

A esta información aplícanselle os límites contidos no artigo 15 da Lei 19/2013,(Abre en nueva ventana) os derivados da protección de datos de carácter persoal. De acordo con iso, a información que contén datos especialmente protexidos, faise pública previa disociación dos mesmos.

A información deste portal de transparencia está revisada en abril de 2020.